Monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna związana z monitoringiem wizyjnym
w pomieszczeniach i na terenie obiektów Administratora

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Mueller Fabryka Świec S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Janowiecka 12, 85-376 Bydgoszcz, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000130545, NIP: 967-11-46-988, REGON: 093058139, kapitał zakładowy: 4 800 000 zł – zwane dalej Administratorem.
 2. W sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych i realizacji swoich praw może Pani/Pan się skontaktować z Administratorem pod następującym adresem poczty elektronicznej: dane.osobowe@mueller-swiece.pl lub pisemnie na adres Administratora: Mueller Fabryka Świec S.A., Biały Bór 211, 86-302 Grudziądz
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w niżej wymienionym celu. Monitoring wizyjny prowadzony jest zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracowników i innych osób przebywających na terenie chronionym, należącym do Administratora, zapewnienia bezpieczeństwa mienia, wyjaśniania sytuacji konfliktowych, ustalenia sprawców zdarzeń, w celu dowodowym, zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a więc realizacji przez Administratora prawnie uzasadnionego interesu.
 4. Pani/Pana dane osobowe Administrator może udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, w tym w szczególności firmom świadczącym usługi ochrony, kancelariom prawniczym, likwidatorom szkód i firmom ubezpieczeniowym oraz innym podmiotom, którym przekazanie danych będzie niezbędne w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni. Czas ten może zostać wydłużony o okresy wynikające z obowiązków ustawowych lub w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich, w tym w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi.Posiada
 6. Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  1. ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w granicach art. 21 RODO.Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez przesłanie swojego żądania pod następujący adres poczty elektronicznej dane.osobowe@mueller-swiece.pl lub pisemnie na adres Administratora: Mueller Fabryka Świec S.A., Biały Bór 211, 86-300 Grudziądz.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane nie będą profilowane.