Monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Mueller Fabryka Świec S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Janowiecka 12, 85-376 Bydgoszcz, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000130545, NIP: 967-11-46-988, REGON: 093058139, kapitał zakładowy: 4 800 000 zł. – zwane dalej Administratorem.
 2. W sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych i realizacji swoich praw może Pani/Pan się skontaktować z Administratorem pod następującym adresem poczty elektronicznej: dane.osobowe@mueller-swiece.pl lub pisemnie na adres Administratora: Mueller Fabryka Świec S.A., Biały Bór 211, 86-302 Grudziądz.
 3. Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą w niżej wymienionym celu/celach:
  1. zawarcia i realizacji umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  2. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w celach księgowych i podatkowych, rozpatrywanie reklamacji, obsługi serwisowej i gwarancyjnej – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej uzasadniające przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych zostały wskazane powyżej – ppkt c– w celu tam wskazanym.

 4. Pani/Pana* dane osobowe Administrator może udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom współpracującym w procesie realizacji umowy, podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu Pani/Pana* danych osobowych, w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne i IT, serwisowe, kancelariom prawniczym, likwidatorom szkód i firmom ubezpieczeniowym, bankom, instytucjom finansowym, operatorom pocztowym, firmom kurierskim oraz archiwistom.
 5. Pani/Pana* dane osobowe przechowywane będą tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a następnie przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym umowy zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione lub do okresu wygaśnięcia rękojmi lub gwarancji, jeśli okresy te są dłuższe. Czas ten może zostać wydłużony o okresy wynikające z obowiązków ustawowych lub w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich, w tym w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi.
 6. Posiada Pani/Pan* prawo do żądania od Administratora:
  1. dostępu do Pani/Pana* danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,
  2. sprostowania Pani/Pana* danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,
  3. usunięcia Pani/Pana* danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania Pani/Pana* danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w granicach art. 21 RODO,
  6. prawo do przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.

  Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez przesłanie swojego żądania pod następujący adres poczty elektronicznej: dane.osobowe@mueller-swiece.pl lub pisemnie na adres Administratora: Mueller Fabryka Świec S.A., Biały Bór 211, 86-302 Grudziądz

 7. Przysługuje Pani/Panu* prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania Pani/Pana* danych osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana* danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
 9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana* danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana* dane nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna związana z monitoringiem wizyjnym
w pomieszczeniach i na terenie obiektów Administratora

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Mueller Fabryka Świec S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Janowiecka 12, 85-376 Bydgoszcz, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000130545, NIP: 967-11-46-988, REGON: 093058139, kapitał zakładowy: 4 800 000 zł – zwane dalej Administratorem.
 2. W sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych i realizacji swoich praw może Pani/Pan się skontaktować z Administratorem pod następującym adresem poczty elektronicznej: dane.osobowe@mueller-swiece.pl lub pisemnie na adres Administratora: Mueller Fabryka Świec S.A., Biały Bór 211, 86-302 Grudziądz
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w niżej wymienionym celu. Monitoring wizyjny prowadzony jest zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracowników i innych osób przebywających na terenie chronionym, należącym do Administratora, zapewnienia bezpieczeństwa mienia, wyjaśniania sytuacji konfliktowych, ustalenia sprawców zdarzeń, w celu dowodowym, zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a więc realizacji przez Administratora prawnie uzasadnionego interesu.
 4. Pani/Pana dane osobowe Administrator może udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, w tym w szczególności firmom świadczącym usługi ochrony, kancelariom prawniczym, likwidatorom szkód i firmom ubezpieczeniowym oraz innym podmiotom, którym przekazanie danych będzie niezbędne w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni. Czas ten może zostać wydłużony o okresy wynikające z obowiązków ustawowych lub w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich, w tym w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi.Posiada
 6. Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  1. ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w granicach art. 21 RODO.Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez przesłanie swojego żądania pod następujący adres poczty elektronicznej dane.osobowe@mueller-swiece.pl lub pisemnie na adres Administratora: Mueller Fabryka Świec S.A., Biały Bór 211, 86-300 Grudziądz.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane nie będą profilowane.