GDPR / RODO

Możesz zmienić ustawienia plików cookie tutaj:

Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w Serwisie internetowym http://mueller-swiece.pl oraz poprzez Pocztę e-mail

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie http://mueller-swiece.pl oraz związane z wysyłaniem wiadomości elektronicznych przez Pocztę e-mail.
Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Dane osobowe przetwarzane są: zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
Dane osobowe są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. DEFINICJE

 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://mueller-swiece.pl/
 • Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Poczta e-mail – usługa internetowa wykorzystywana przez Administratora, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, jak i multimedialnych, tzw. listów elektronicznych
 • Administrator – firma Mueller Fabryka Świec S.A., prowadząca działalność pod adresem: Biały Bór 211, 86-302 Grudziądz, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9671146988, o nadanym numerze REGON: 093058139, zarejestrowana w SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000130545, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą)
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§3. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Mueller Fabryka Świec S.A. z siedzibą w Grudziądz, Biały Bór 211, 86-302, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000130545, NIP: 967-11-46-988, REGON: 093058139, kapitał zakładowy: 4 800 000 zł. – zwane dalej Administratorem.
 2. W sprawach ochrony Danych osobowych Użytkownika i realizacji swoich praw Użytkownik możę skontaktować się z Administratorem pod następującym adresem poczty elektronicznej: dane.osobowe@mueller-swiece.pl lub pisemnie na adres Administratora
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w niżej wymienionym celu / celach:
  1. zawarcia i realizacji umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  2. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w celach księgowych i podatkowych, rozpatrywanie reklamacji, obsługi serwisowej i gwarancyjnej – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń –.
  4. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 4. Dane osobowe Użytkownika Administrator może udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom współpracującym w procesie realizacji umowy, podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne i IT, serwisowe, kancelariom prawniczym, likwidatorom szkód i firmom ubezpieczeniowym, instytucjom finansowym, bankom, operatorom pocztowym, firmom kurierskim oraz archiwistom.
 5. Dane osobowe Użytkownika przechowywane będą tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a następnie przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym umowy zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. Czas ten może zostać wydłużony o okresy wynikające z obowiązków ustawowych lub w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich, w tym w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania.
 6. Użytkownik posiada prawo do żądania od Administratora:
  1. dostępu do własnych Danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,
  2. sprostowania własnych Danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,
  3. usunięcia własnych Danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania własnych Danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania własnych Danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w granicach art. 21 RODO,
  6. prawo do przenoszenia własnych Danych osobowych – w granicach art. 20 RODO.
   Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez przesłanie swojego żądania pod następujący adres poczty elektronicznej: dane.osobowe@mueller-swiece.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania Danych osobowych Użytkownika.
 8. Podanie przez Użytkownika Danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
 9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.Dane osobowe Użytkownika nie będą profilowane.

§4. POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

 1. Rodzaje cookies:
  • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
  • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
  • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
 2. Bezpieczeństwo
  • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
  • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
  • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.
 3. Cele, do których wykorzystywane są pliki cookies:
  • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
  • Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
  • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 4. Serwisy zewnętrzne
  Administrator nie współpracuje z serwisami zewnętrznymi i Serwis nie umieszcza ani nie korzysta z żadnych plików zewnętrznych plików Cookies.
 5. Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na urządzeniach użytkownika przez Serwis
  • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
  • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
  • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
 6. Wymagania serwisu
  • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
  • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.
 7. Zmiany w Polityce cookies
  • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
  • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
  • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Klauzula informacyjna dla klientów / kontrahentów / dostawców

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO,

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Mueller Fabryka Świec S.A. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Biały Bór 211, 86-302 Grudziądz, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000130545, NIP: 967-11-46-988, REGON: 093058139, kapitał zakładowy: 4 800 000 zł. – zwane dalej Administratorem.
 2. W sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych i realizacji swoich praw może Pani/Pan się skontaktować z Administratorem pod następującym adresem poczty elektronicznej: dane.osobowe@mueller-swiece.pl lub pisemnie na adres Administratora: Mueller Fabryka Świec S.A., Biały Bór 211, 86-302 Grudziądz.
 3. Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą w niżej wymienionym celu / celach:
  1. zawarcia i realizacji umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  2. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w celach księgowych i podatkowych, rozpatrywanie reklamacji, obsługi serwisowej i gwarancyjnej – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej uzasadniające przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych zostały wskazane powyżej – lit. c – w celu tam wskazanym.

 4. Pani/Pana* dane osobowe Administrator może udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  jak również podmiotom współpracującym w procesie realizacji umowy, podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu Pani/Pana* danych osobowych, w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne i IT, serwisowe, kancelariom prawniczym, likwidatorom szkód i firmom ubezpieczeniowym, instytucjom finansowym, bankom, operatorom pocztowym, firmom kurierskim oraz archiwistom.
 5. Pani/Pana* dane osobowe przechowywane będą tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a następnie przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym umowy zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. Czas ten może zostać wydłużony o okresy wynikające z obowiązków ustawowych lub w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich, w tym w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania.
 6. posiada Pani/Pan* prawo do żądania od Administratora:
  1. dostępu do Pani/Pana* danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,
  2. sprostowania Pani/Pana* danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,
  3. usunięcia Pani/Pana* danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania Pani/Pana* danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w granicach art. 21 RODO,
  6. prawo do przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.

  Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez przesłanie swojego żądania pod następujący adres poczty elektronicznej: dane.osobowe@mueller-swiece.pl lub pisemnie na adres Administratora: Mueller Fabryka Świec S.A., Biały Bór 211, 86-302 Grudziądz

 7. Przysługuje Pani/Panu* prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania Pani/Pana* danych osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana* danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
 9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana* danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana* dane nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna związana z monitoringiem wizyjnym
w pomieszczeniach i na terenie obiektów Administratora

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Mueller Fabryka Świec S.A. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Biały Bór 211, 86-302 Grudziądz, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000130545, NIP: 967-11-46-988, REGON: 093058139, kapitał zakładowy: 4 800 000 zł – zwane dalej Administratorem.
 2. W sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych i realizacji swoich praw może Pani/Pan się skontaktować z Administratorem pod następującym adresem poczty elektronicznej: dane.osobowe@mueller-swiece.pl lub pisemnie na adres Administratora: Mueller Fabryka Świec S.A., Biały Bór 211, 86-302 Grudziądz
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w niżej wymienionym celu. Monitoring wizyjny prowadzony jest zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracowników i innych osób przebywających na terenie chronionym, należącym do Administratora, zapewnienia bezpieczeństwa mienia, wyjaśniania sytuacji konfliktowych, ustalenia sprawców zdarzeń, w celu dowodowym, zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a więc realizacji przez Administratora prawnie uzasadnionego interesu.
 4. Pani/Pana dane osobowe Administrator może udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, w tym w szczególności firmom świadczącym usługi ochrony, kancelariom prawniczym, likwidatorom szkód i firmom ubezpieczeniowym oraz innym podmiotom, którym przekazanie danych będzie niezbędne w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni. Czas ten może zostać wydłużony o okresy wynikające z obowiązków ustawowych lub w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich, w tym w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi.Posiada
 6. Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  1. ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w granicach art. 21 RODO.Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez przesłanie swojego żądania pod następujący adres poczty elektronicznej dane.osobowe@mueller-swiece.pl lub pisemnie na adres Administratora: Mueller Fabryka Świec S.A., Biały Bór 211, 86-300 Grudziądz.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane nie będą profilowane.